Arhiva

ISSN online izdanja: 1986-5953

Anali Pravnog fakulteta br. 30, god. 15.


IZVORNI NAUČNI RADOVI

Sandra Fabijanić Gagro/Tina Ivanković
IZAZOVI SVEMIRSKOG PRAVA

Šejla Handalić
MEĐUNARODNA NADLEŽNOST SUDOVA U PREDMETIMA KLEVETE

Jelena Rakić
REPRODUKTIVNA PRINUDA NAD ŽENAMA OD STRANE PARTNERA MUŠKOG POLA - ISTRAŽIVANJE U REPUBLICI SRBIJI

Radmila Dragišić
TUMAČENJE ČLANA 20 UGOVORA O FUNKCIONISANJU EVROPSKE UNIJE IN FAVOREM OSTVARIVANJA NAČELA NAJBOLJEG INTERESA DJETETA


PRETHODNA SAOPĆENJA

Enes Bikić/Almir Gagula
DOPUŠTENOST KLAUZULE 20.1 FIDIC PREMA PRAVU BOSNE I HERCEGOVINE

Haris Mahir
PRAVNI OKVIR KRIPTOVALUTA U SAD, EU I BIH


PREGLEDNI NAUČNI RADOVI

Amar Lukavačkić/Anel Ibeljić
EUTANAZIJA U UPOREDNOM PRAVU SA OSVRTOM NA PRAVO BIH

Amela Hasić-Imamović
AKTUELNI PRAVNI OKVIR GRADSKOG GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA U DOMAĆEM PRAVU

Nedžad Jusufhodžić
SARADNJA JEDINICA LOKALNE SAMOUPRAVE I LOKALNI EKONOMSKI RAZVOJ

Belma Kokić
UTICAJ PANDEMIJE COVID-19 NA DUŽINU TRAJANJA PARNIČNIH POSTUPAKA U BOSNI I HERCEGOVINI

Harun Lozo
UTJECAJ PANDEMIJE KORONAVIRUSA NA PATENT VAKCINE KROZ ZAHTJEV ZA IZUZEĆE PRIMJENE ODREDBI TRIPS-a


STRUČNI RADOVI

Ekatarina Davidović
POKUŠAJ KRIVIČNOG DJELA I NJEGOVA INKRIMINACIJA U KRIVIČNOM ZAKONIKU REPUBLIKE SRPSKE

Maša Alijević/Aida Mulalić
UPRAVNOPRAVNI ASPEKTI STARATELJSTVA I USVOJENJA

Dunja Rojević/Maja Šuput
STATUS DJELA SIROČADI U SISTEMU PRAVA INTELEKTUALNOG VLASNIŠTVA

Sinanović Alija
DOSTUPNOST ZDRAVSTVENE ZAŠTITE I PRAVO NA SAMOODLUČIVANJE U POGLEDU IMUNIZACIJE U VRIJEME PANDEMIJE COVID-19

Smajo Šabić
PRAVNI POLOŽAJ SUBJEKATA GRAĐANSKOPRAVNOG SPORA NEPOSREDNO PRIJE PODNOŠENJA TUŽBE

Daniela Kos
PRIMJENA ČLANA 37. ZAKONA O IZVRŠNOM POSTUPKU FEDERACIJE BIH PRED SUDOVIMA U FEDERACIJI BIH


PRIKAZI

Sead Bandžović
PRIKAZ KNJIGE: HAMZA KARČIĆ: MEĐUNARODNI ODNOSI: POGLED IZ SARAJEVA, FAKULTET POLITIČKIH NAUKA UNIVERZITETA U SARAJEVU, SARAJEVO 2021. STR. 222

Enis Omerović
CRTICE O MEĐUNARODNOM PRAVU UZ PRIKAZ NOVOG UDŽBENIKA: MALCOLM NATHAN SHAW, INTERNATIONAL LAW, 9. IZDANJE, CAMBRIDGE: CAMBRIDGE UNIVERSITY PRESS, 2021., STR. XCV + 1213

Anali Pravnog fakulteta br. 29, god. 14.

Anali Pravnog fakulteta br. 28, god. 14.

Anali Pravnog fakulteta br. 27, god. 14.

Anali Pravnog fakulteta br. 26, god. 13

Anali Pravnog fakulteta br.25, god. 13.

IZVORNI NAUČNI RADOVI
Enis Omerović/Amna Hrustić
SLOBODA IZRAŽAVANJA I GOVOR MRŽNJE: ODGOVOR DRŽAVE BOSNE I HERCEGOVINE

PREGLEDNI NAUČNI RADOVI
Sabina Subašić-Galijatović
STRADANJE JEVREJA U BOSNI I HERCEGOVINI TOKOM HOLOKAUSTA

STRUČNI RADOVI
Smajo Šabi
ć
PRAVNE POSLJEDICE PASIVNOG DRŽANJA TUŽENOG  NAKON PODNOŠENJA TUŽBE SA POSEBNIM OSVRTOM NA ZAKONSKA RJEŠENJA U BOSNI I HERCEGOVINI

Emina Imamović/Derviša Zahirović/Edin Jahić
SPRJEČAVANJE PRANJA NOVCA I FINASIRANJE TERORIZMA U SEKTORU OSIGURANJA U BOSNI I HERCEGOVINI SA OSVRTOM NA ZAŠTITU LIČNIH PODATAKA

Joanna Siekiera
FRANCE AS THE SECOND LARGEST OCEAN POWER – LEGAL CONNOTATION OF OCEAN CHANGE TO THE FRENCH STATE

Sankalp Udgata / Ayush Chatuvedi
CONTOURS OF COMMERCIAL ARBITRATION: A DISQUISITION INTO THE ARBITRABILITY OF IP DISPUTES IN INDIA

STUDENTSKI RADOVI
Filip Novaković

STALNI SUDOVI U RIMSKOM PRAVU

PRIKAZI
Arben Murtezić/ Davor Trlin

PRIKAZ ZBORNIKA RADOVA TREĆE GODIŠNJE KONFERENCIJE PRAVOSUDNOG FORUMA ZA BOSNU I HERCEGOVINU „PRAVO NA SUĐENJE U RAZUMNOM ROKU“, USTAVNI  SUD  BOSNE  I  HERCEGOVINE I AIRE CENTAR, SARAJEVO 2020, 293 STR

Enis Omerović
PRIKAZ KNJIGE: CAROLE HODGE (2019) THE BALKANS ON TRIAL: JUSTICE VS. REALPOLITIK, LONDON AND NEW YORK: ROUTLEDGE, 325 STR

Zlatan Omerspahić
PRIKAZ KNJIGE: „OCJENA MEDIJSKOG RAZVOJA U BOSNI I HERCEGOVINI  BAZIRANOG NA UNESCO INDIKATORIMA MEDIJSKOG RAZVOJA

SUDSKA PRAKSA
Enis Omerović

MEĐUNARODNI SUD, APPLICATION OF THE CONVENTION ON THE PREVENTION AND PUNISHMENT OF THE CRIME OF GENOCIDE (THE GAMBIA V. MYANMAR), ZAHTJEV ZA ODREĐIVANJE PRIVREMENIH MJERA, NALOG, 23. JANUAR 2020

Anali Pravnog fakulteta br.24, god. 13.

PREGLEDNI NAUČNI RADOVI
Almir Gagula

ADVOKATSKI TROŠKOVI U ARBITRAŽNOM POSTUPKU – BOSANSKA PERSPEKTIVA

Dejan Bodul/Jelena Čuveljak/Jakob Nakić
POLOŽAJ POREZNIH TRAŽBINA U STEČAJNOM PRAVU - hrvatska iskustva i rješenja kao transplatativni model za bosanskohercegovačkog Zakonodavca?

Slađana Aras Kramar
UREDBA VIJEĆA (EZ) BR. 4/2009 O UZDRŽAVANJU: O NADLEŽNOSTI, MJERODAVNOM PRAVU, PRIZNANJU I OVRSI ODLUKA TE SURADNJI U PREDMETIMA UZDRŽAVANJA

Edina Ćehajić
KOMPARATIVNI PRIKAZ INSTITUTA POMILOVANJA U SAVREMENOM KRIVIČNOM ZAKONODAVSTVU SA POSEBNIM OSVRTOM NA PRAKTIČNU PRIMJENU OVOG INSTITUTA U BOSNI I HERCEGOVINI

Milijan Vasić
KRIVIČNO DJELO SILOVANJA U REPUBLICI SRPSKOJ

Joanna Siekiera
FUNDAMENTAL RIGHTS IN THE CONTEXT OF THE UKRAINIAN ACCESSION TO THE EUROPEAN UNION

Edin Jahić
MEĐUNARODNI STANDARDI NADZORA RADA NEVLADINIH ORGANIZACIJA U SPRJEČAVANJU FINANSIRANJA TERORIZMA: ANALIZA PROVEDBE U BOSNI I HERCEGOVINI

STRUČNI RADOVI
Edisa Softić
BITNA OBILJEŽJA INSTITUTA JAVNIH NABAVKI

Adis Poljić
PODUZIMANJE RADNJI OD STRANE SUDA RADI ZAKLJUČENJA SUDSKE NAGODBE U BOSNI I HERCEGOVINI

Ermin Kuka
PRIMJENA METODA PRIBAVLJANJA PODATAKA U ISTRAŽIVANJU ZLOČINA POČINJENIH TOKOM ORUŽANIH SUKOBA

Lejla Zilić/ Semir Mujezinović
ADMISSIBILITY OF ILLEGALLY OBTAINED EVIDENCE BEFORE THE INTERNATIONAL CRIMINAL COURT– HYPOTHETICAL CASE

PRETHODNA PRIOPĆENJA
Radoje Brković/Zoran Jovanović/Mirza Totić
PRAVO NA PRIVATNOST I ZAŠTITU LIČNIH PODATAKA ZAPOSLENOG KAO PACIJENTA U PRAVU REPUBLIKE SRBIJE

Anali Pravnog fakulteta br.23, god. 12.

IZVORNI NAUČNI RADOVI
Anita Duraković
ZNAČAJ HAŠKE KONFERENCIJE ZA MEĐUNARODNO PRIVATNO PRAVO ZA BOSNU I HERCEGOVINU

PREGLEDNI NAUČNI RADOVI
Arben Murtezić
OPŠTA UREDBA O ZAŠTITI PODATAKA: ODNOS PRAVA NA PRIVATNOST I ZAŠTITE LIČNIH PODATAKA S OSVRTOM NA BOSNU I HERCEGOVINU

Lejla Zilić
PROCEDURALNA LJUDSKA PRAVA U OKOLIŠNIM SLUČAJEVIMA – PRINCIPI USPOSTAVLJENI U PRAKSI EVROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA

Mirel Mujkanović
PROFESIONALIZACIJA JAVNE UPRAVE SA POSEBNIM OSVRTOM NA EVROPSKU UNIJU

Mirza Buljubašić
PROFIT BEZ ČASTI: OBJAŠNJENJA UZROKA KRIMINALA BIJELIH KRAGNI KROZ EMPIRIJSKA TESTIRANJA MIKRO-TEOR IJA

Smajo Šabić
PRAVNI POLOŽAJ PARNIČNIH STRANAKA U SLUČAJEVIMA OBJEKTIVNE PREINAKE TUŽBE TOKOM PRIPREMNOG ROČIŠTA

Vahidin Mahmutović
VOJNI OSUĐENICI U KAZNENOM ZAVODU ZENICA U PERIODU 1918-1941. GODINE

Maša Alijević, Derviša Zahirović
IZVRŠENJE UPRAVNOSUDSKIH ODLUKA U BOSNI I HERCEGOVINI

Muhamed Tulumović, Larisa Velić
PROCESUIRANJE POČINITELJA KRIVIČNOG DJELA NASILJA U PORODICI PRED NADLEŽNIM SUDOVIMA U BOSNI I HERCEGOVINI

STRUČNI RADOVI
Enes Smajić
ODUZIMANJE IMOVINSKE KORISTI STEČENE IZVRŠENJEM KRIVIČNOG DJELA U OSNOVNOM I PROŠIRENOM OBLIKU

Faris Godinjak
ČLAN 47. POVELJE EVROPSKE UNIJE O OSNOVNIM PRAVIMA U SVJETLU ODLUKE SUDA PRAVDE EVROPSKE UNIJE C-437/13

Hana Ahmetspahić
HISTORIJSKI RAZVOJ MEĐUNARODNOG HUMANITARNOG PRAVA I KRATKI OSVRT NA IZAZOVE MODERNOG DOBA

Kemal Obad
DIPLOMATSKA I KONZULARNA ZAŠTITA GRAĐANA EVROPSKE UNIJE U INOSTRANSTVU

Šejla Ćatić
PRAVNI IZVORI ZABRANJENIH SPORAZUMA KAO NEDOZVOLJENOG OBLIKA KONKURENCIJSKOG DJELOVANJA U PRAVU KONKURENCIJE NA NIVOU EVROPSKE UNIJE I NA NIVOU BOSNE I HERCEGOVINE

Sanja Šehović Pavić
MATERIJALNI KRIVIČNOPRAVNI POJAM NAČELA ZAKONITOSTI U KRIVIČNOM ZAKONU BIH

STUDENTSKI RADOVI
Dino Berberović, Harun Šarić
NEZAVISNOST SUDSTVA KAO ELEMENT PRAVIČNOG POSTUPKA

PRIKAZI
Zlatan Meškić
TATJANA JOSIPOVIĆ: ZAŠTITA POTROŠAČA OD NEPOŠTENIH UGOVORNIH ODREDBI – NAČELA I STANDARDI ZAŠTITE U ODLUKAMA SUDA EUROPSKE UNIJE, NARODNE NOVINE, ZAGREB 2018, 930 STR

Anali Pravnog fakulteta br.22, god. 11.

Anali Pravnog fakulteta br.21, god. 11.

Anali Pravnog fakulteta br.20, god. 10.

Anali Pravnog fakulteta br.19, god. 10.

Anali Pravnog fakulteta br.18, god. 9.

12. REGIONALNA KONFERENCIJA MEĐUNARODNOG PRIVATNOG PRAVA: “MEĐUNARODNO PRIVATNO PRAVO NA SCENI: NACIONALNE, EVROPSKE I MEĐUNARODNE PERSPEKTIVE”, 24. I 25. OKTOBAR, 2015. GODINE
HAŠKA KONVENCIJA O PROROGACIONIM SPORAZUMIMA (2005)

Hans van Loon
HAŠKA KONVENCIJA O PROROGACIONIM SPORAZUMIMA IZ 2005. GODINE - UVOD

Ronald A. Brand
HAŠKA KONVENCIJA O PROROGACIONIM SPORAZUMIMA IZ 2005. GODINE U SJEDINJENIM AMERIČKIM DRŽAVAMA

Maja Stanivuković
HAŠKA KONVENCIJA O SPORAZUMIMA O IZBORU SUDA I ARBITRAŽA

Boriana Musseva
MOGUČNOST ZAKLJUČIVANJA PROROGACIONIH SPORAZUMA PROTIV TRĆIH LICA PREMA HAŠKOJ KONVENCIJI O PROROGACIONIM SPORAZUMIMA I UREDBI BRISEL I bis

Jasmina Alihodžić
HAŠKA KONVENCIJA 2005 I BOSNA I HERCEGOVINA

Bahar Ceyda Sural
MOGUĆI UTICAJ HAŠKE KONVENCIJE O PROROGACIONIM SPORAZUMIMA NA TURSKO PRAVO


REFORMA NACIONALNIH KODIFIKACIJA MEĐUNARODNOG PRIVATNOG PRAVA U REGIJI ZAPADNOG BALKANA
Christa Jessel-Holst
REFORMA ZAKONA O MEĐUNARODNOM PRIVATNOM PRAVU U JUGOISTOČNOJ EVROPI, SA POSEBNIM OSVRTOM NA REGIJU ZAPADNOG BALKANA

Aida Gugu Bushati/Nada Dollani
ALBANSKI ZAKON O MEĐUNARODNOM PRIVATNOM PRAVU I NJEGOVA PRIMJENA U SUDSKOJ PRAKSI

UREDBA O NASLJEĐIVANJU EU BR. 650/2012
Andreas Kohler
OPĆI INSTITUTI MEĐUNARODNOG PRIVATNOG PRAVA U UREDBI EU O NASLJEĐIVANJU - NEKE NAPOMENE

Dennis Solomon
GRANICE MJERODAVNOG PRAVA ZA NASLJEĐIVANJE

Evangelos Vassilakakis
IZBOR MJERODAVNOG PRAVA ZA NASLJEĐIVANJE PREMA UREDBI 650/2012 - PREGLED

Faruk Kerem Giray
MOGUĆI UTICAJI EU UREDBE O NASLJEĐIVANJU BR. 650/2012 NA TURSKO MEĐUNARODNO PRIVATNO PRAVO

Tjaša Ivanc/Suzana Kraljić
EUROPSKA POTVRDA O NASLJEĐIVANJU - JE LI POSTOJALA POTREBA ZA EVROPSKOM INTERVENCIJOM?

Zlatan Meškić
MEĐUNARODNO PRIVATNO PRAVO NA SCENI - ČLAN 36. UREDBE O NASLJEĐIVANJU O DRŽAVAMA SA SLOŽENIM PRAVNIM PORETKOM KAO MODEL ZA REFORME MEĐUNARODNOG PRIVATNOG PRAVA U DRŽAVAMA JUGOISTOČNE EVROPE

Anali Pravnog fakulteta br.17, god. 9.

PREGLEDNI NAUČNI RADOVI
Sanja Grbić/Ines Matić/Dejan Bodul
ULOGASUDAKAO TIJELADRŽAVNE VLASTI U INSOLVENCIJSKIM POSTUPCIMA - od rimskih „praetora“ do novog hrvatskog Stečajnog zakona i konvencijskih „tribunala“

Muhamed Cimirotić
PERSPEKTIVA PRESUDE ZBOG PROPUŠTANJA U PARNICAMA O IZDRŽAVANJU DJECE

Maja Mirković
SUKOB NACIONALNOG I SUPRANACIONALNOG: POLOŽAJ IUS PUNIENDIU NOVOM MEĐUNARODNOM KONTEKSTU

Amna Gagula
SPORAZUM O PRIZNANJU KRIVNJE KOD KRIVIČNIH DJELA HOMOGENOG KONEKSITETA

Davor Petrić
ETNO-NACIONALNI BIKAMERALIZAM - DOM (DISKRIMINACIJE) NARODA PARLAMENTARNE SKUPŠTINE: USPOREDNA ANALIZA GORNJIH DOMOVA ŠVICARSKOG, BELGIJSKOG I BOSANSKO-HERCEGOVAČKOG DRŽAVNOG PARLAMENTA

Lejla Hadžimahmutović
TREĆA LICA U ZAKONU O OSIGURANJU OD ODGOVORNOSTI ZA MOTORNA VOZILA FBIH

Jasmina Đokić
TRANSPARENTNOST KOD UGOVORA O OSIGURANJU: OBAVEZA INFORMIRANJA I SAVJETOVANJA OSIGURANIKA

Hrvoje Pelcl
DOPUŠTENOST “IZVANREDNE“ REVIZIJE U GRAĐANSKOM PARNIČNOM PRAVU REPUBLIKE
HRVATSKE - izvor prava u nastajanju


Ćamil Salahović/Davor Bubalo
PRAVO NA OBRANU PREMA ZAKONU O KAZNENOM POSTUKU RE-PUBLIKE HRVATSKE

Renata Grgić Tolj/Matea Grgić
DOPUŠTENOST REVIZIJE PROTIV ODLUKE (RJEŠENJA) O TROŠKOVIMA PARNIČNOG POSTUPKA – KROZ STAJALIŠTA VRHOVNOG SUDA REPUBLIKE HRVATSKE, USTAVNOG SUDA REPUBLIKE HRVATSKE I EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA

Danijela Šaban
POJAM UPORABE MOTORNOG VOZILA U PRAVU OSIGURANJA OD AUTOMOBILSKE ODGOVORNOSTI

Muhamed Tulumović
PRITUŽBA O NEPROVOĐENJU I OBUSTAVI ISTRAGE U PRAKSI KANTONALNOG TUŽILAŠTVATUZLANSKOG KANTONA

STRUČNI RADOVI
Benjamina Londrc
PRETEČAPRAVAOSIGURANJA U ANTICI

Smajo Šabić
OSIGURANJE OD ODGOVORNOSTI ZA ŠTETU PRIČINJENU MEDICINSKOM GREŠKOM KAO NAČIN PRAVNE ZAŠTITE U POSTUPKU LIJEČENJA

Marina Miočić Hamidović
NEKE NOVINE U ZAKONU O OBAVEZNIM OSIGURANJIMA U SAOBRAĆAJU RS

Denis Lauc
REGRESNI ZAHTJEVI NJEMAČKIH NOSITELJA SOCIJALNOG OSIGURANJA

Ivica Ćosić
DOSTATNOST SVOTE POKRIĆA KOD OSIGURANJA OD AUTOMOBILSKE ODGOVORNOSTI

PRIKAZI
Ajdin Huseinspahić
KOMPARATIVNA PRAVNA HISTORIJA - Urednik: dr.sc. Dževad Drino, I izdanje, Zenica, 2016., 236 str.

Mensur Šipkar
„WHAT IS TERROISM“
Leonard Weinberg and William L. Eubank

Bernard Harbaš
FILOZOFIA PRAVA - Autor: Doc. dr. sc. Spahija Kozlić, I izdanje, Pravni fakultet Univerziteta u Zenici, 2016.

Zlatan Meškić
INTERNATIONALES ERBRECHT - EuErbVO/IntErbRVG Autori: Walter Gierl/Andreas Köhler/Ludwig Kroiß/Harald Wilsch, Izdavač Nomos, MANZ, I izdanje, München, Passau und Traunstein, 2015.

Dževad Drino
„EUROPEIZACIJA HRVATSKOG PRIVATNOG PRAVA“
Znanstveni skup Akademije Pravnih Znanosti Hrvatske i Pravnog fakulteta Sveučilišta u Splitu, Split 16. i 17.06.2016.

Anali Pravnog fakulteta br.15/16, god. 7.

Anali Pravnog fakulteta br.14, god. 7.

RADOVI IZLOŽENI NA MEĐUNARODNOM NAUČNOM SKUPU
Enes Bikić
ZAKON O ZAŠTITI JEMACA U FBIH

Milena Jovanović Zattila
KONCEPT KOLEKTIVNE ZAŠTITE POTROŠAČA PUT KOJIM SE REĐE IDE

Marija Karanikić Mirić
KOLEKTIVNA ZAŠTITA POTROŠAČA U SRPSKOM PRAVU

Zlatan Meškić
PRAVO POTROŠAČA NA ZAŠTITU KAO OSNOVNO PRAVO PREMA POVELJI OSNOVNIH PRAVA EVROPSKE UNIJE

Emilia Miščenić
NOVO EUROPSKO UREĐENJE HIPOTEKARNIH KREDITA

Darko Samardžić
JAČANJE POLOŽAJA POTROŠAČA U NJEMAČKOM PRIVATNOM PRAVU OSIGURANJA

Neda Zdraveva
POTROŠAČKO PRAVO NA RASKID UGOVORA PREMA PREDLOGU UREDBE O ZAJEDNIČKOM PRAVU PRODAJE, MAKEDONSKOM I NJEMAČKOM PRAVU

Anita Petrović
PRAVNI POLOŽAJ POTROŠAČA KOD UGOVORA O TIMESHAREU – ANALIZA DIREKTIVE 2008/122/EZ

Alaudin Brkić
ZAŠTITA POTROŠAČA KOD UGOVORA O FINANSIJSKOM LIZINGU

Dejan Bodul
O POTREBI I MOGUĆNOSTI IMPLEMENTACIJE INSTITUTA POTROŠAČKOG STEČAJA U PRAVNI POREDAK BOSNE I HERCEGOVINE

Dženana Radončić
ZAŠTITA POTROŠAČA OD NEPOŠTENE POSLOVNE PRAKSE

ČLANCI
IZVORNI NAUČNI RADOVI
Šefik Baraković
MJESTO I ODREĐENJA FENOMENA AUTORITETA U GRAĐANSKOM RAZVOJU

PREGLEDNI NAUČNI RADOVI
Boštjan Tratar
NEMAČKI KONCEPT TEORIJE DEJSTVOVANJA USTAVNIH PRAVA NA CIVILNO PRAVO

Jasmin Hašić
IDENTIFYING AND TESTING CAUSAL MECHANISMS BY APPLYING J.S. MILL’S INDIRECT METHOD OF DIFFERENCE

Damir Juras
STEGOVNA ODGOVORNOST VOJNIH OSOBA U PRAVU RE- PUBLIKE HRVATSKE

Đenita Kurbegović-Huseinspahić
ZABRANA DISKRIMINACIJE NA OSNOVU DRŽAVLJANSTVA U EVROPSKOJ UNIJI

STRUČNI RADOVI
Adis Poljić
VRIJEDNOST PREDMETA SPORA U PARNIČNIM POSTUPCIMA BOSNE I HERCEGOVINE

Mirela Čokić
REFLEKTIRANJE STEČAJA PRIVREDNOG DRUŠTVA NA POLOŽAJ POTROŠAČA I KOMPARATIVNA ANALIZA U POGLEDU STEČAJA POTROŠAČA

Amir Zukić
PRAVNI POLOŽAJ BOSNE I HERCEGOVINE U STVARANJU JUGOSLOVENSKE DRŽAVE

Muhamed Tulumović
RESTORATIVNA PRAVDA UZ OSVRT NA MEĐUNARODNU REGULATIVU I PRIMJENU U MALOLJETNIČKOM ZAKONO- DAVSTVU

Anali Pravnog fakulteta br.13, god. 6.

Anali Pravnog fakulteta br.12, god. 6.

IZLAGANJE SA NAUČNO-ISTRAŽIVAČKOG SKUPA SA MEĐUNARODNIM UČEŠĆEM “Bosanskohercegovačke pravne tradlclle u procesu prilagodbe pravnim tekovinama evropske unje”
Dževad Drino
BOSANSKOHERCEGOVAČKA PRAVNA KULTURA U EVROPSKOM KONTEKSTU: TRADICIJA I MODERNIZACIJA

Duško Modly
NEKI RAZLOZI KOJI OTEŽAVAJU OPERATIVNI RAD OVLAŠTENIH SLUŽBENIH OSOBA ORGANA REPRESIJE

Edin Mutapčić
“ISTOČNO PITANJE” I BOSNA I HERCEGOVINA DO POŽAREVAČKOG MIROVNOG UGOVORA

Enes Durmišević
ŠERIJATSKI SUDOVI U BOSNI U DRUGOJ POLOVINI XIX STOLJEĆA

Nevenko Vranješ, Bojan Vlaški
ORGANIZACIJA I POLOŽAJ UPRAVE NA PROSTORU BOSNE I HERCEGOVINE U PERIODU VLADAVINE OSMANSKOG CARSTVA

Iza Razija Mešević
SIMBIOZA ILI ANTIBIOZA? ODNOS IZMEĐU IZDAVAČA I AUTORA NAKON LUKSAN-PRESUDE

Vesna Baltazarević, Radoslav Baltazarević
ULOGA MEDIJSKE SAMOREGULACIJE U OSTVARIVANJU EVROPSKE KOMUNIKACIJE

Adnan Duraković
MOGUĆE SMJERNICE ZA POBOLJŠANJE KVALITETE KRIVIČNOG POSTUPKA S OBZIROM NA ULOGE POJEDINIH UČESNIKA

Mehmed Bećić
OSMANSKO TANZIMATSKO PRAVO I AUSTROUGARSKI PRAVNI POREDAK U BOSNI I HERCEGOVINI

Šejla Maslo Čerkić
KONCEPT PRAVNIČNOSTI KAO UNIVERZALNI MODEL USKLAĐIVANJA PRAVA I STVARNOSTI

Ajdln Huseinspahić, Esad Oruč
REFORMA HRANITELJSTVA U SISTEMU SOCIJALNE ZAŠTITE DJECE U BOSNI I HERCEGOVINI

Vahidin Mahmutović
POLITIČKI OSUĐENICI U KZ ZENICA U PERIODU 1919-1941. GODINE

Lejla Mahir
O PORIJEKLU I RAZVOJU INSTITUTA OBJEKTIVNE ODGOVORNOSTI ZA ZAŠTITU OD DEJSTVA STVARI U ODŠTETNOM PRAVU BIH

Belma Kokić
HISTORIJSKI RAZVOJ UGOVORA O TIMESHARINGU

Elvedina Mamela
NEISPUNJENJE UGOVORA U UNIDROIT PRINCIPIMA MEĐUNARODNIH TRGOVINSKIH UGOVORA I DOMAĆEM PRAVU

Anali Pravnog fakulteta br.11, god. 6.

Anali Pravnog fakulteta br.10, god. 5.

Anali Pravnog fakulteta br. 9, god. 5.

IZLAGANJA SA NAUČNO-STRUČNOG SKUPA SA MEĐUNARODNIM UČEŠĆEM "METODE TUMAČENJA USTAVA BIH"
Miodrag N. Simović, Milena Simović
POJAM I ZNAČENJE TUMAČENJA PRAVNIH NORMI U BOSNI I HERCEGOVINI

Nedim Ademović
ZNAČAJ I METODE TUMAČENJA KROZ PRAKSU USTAVNOG SUDA BOSNE I HERCEGOVINE

Goran Marković
FUNKCIONISANJE DRŽAVE I METODI TUMAČENJA

Zlatan Begić
OPŠTA NAČELA MEĐUNARODNOG PRAVA U USTAVNOM SISTEMU BiH

Darko Samardžić
TUMAČENJE U SKLADU SA EVROPSKIM PRAVOM I DIREKTIVAMA

Enver Ajanović
IN MEMORIAM: dr. Ibrahim Festić, redovni profesor

Maša Alijević
TEKST PREAMBULE KAO POMOĆNA METODA TUMAČENJA USTAVA

ČLANCI
Šefik Baraković
PRETPOSTAVKE DRUŠTVENE TEORIJE - ALTERNATIVA REHABILITACIJI FAŠIZMA

Lana Bubalo
NAKNADA KAO BITAN ELEMENT UGOVORA O LICENCI

Ajdin Huseinspahić
UPOREDNOPRAVNI PREGLED DIVORTIUMA U ANTIČKOM RIMU, RAZVODA BRAKA U KANONSKOM PRAVU I ET-TALAQ U ŠERIJATSKOM PRAVU U ODNOSU NA POZITIVNO BRAČNO PRAVO U BOSNI I HERCEGOVINI

Vladimir Boranijašević
NOVI ZAKON O PARNIČNOM POSTUPKU REPUBLIKE SRBIJE

Senad Mulabdić
OBJEKTIVNA KUMULACIJA TUŽBENIH ZAHTJEVA

Edin Đedović
DRŽAVNOST BIH I SUVERENITET NJENIH GRAĐANA

STUDENTSKI RADOVI
Amela Škiljan
METODE TUMAČENJA U MEĐUNARODNOM UGOVORNOM PRAVU

Blanka Dizdarević
KONTROVERZE O ODNOSU NACIONALIZMA I PATRIOTIZMA

PRIKAZI
Ľubica Páleníková
CORRUPTION IN PUBLIC TENDERS CONCEPT OF SELF-CLEANING

Dževad Drino
MEĐUNARODNA NAUČNA KONFERENCIJA "BOSNA I HERCEGOVINA I EURO-ATLANSKE
INTEGRACIJE-TRENUTNI IZAZOVI I PERSPEKTIVE",PRAVNI FAKULTET UNIVERZITETA U BIHAĆU,BIHAĆ,9-10.MAJ 2012.GODINE /PRIKAZ SKUPA/

Blanka Dizdarević
KONTROVERZE O ODNOSU NACIONALIZMA I PATRIOTIZMA

Anali Pravnog fakulteta br. 8, god. 5.

ČLANCI
Enes Bikić, Anita Petrović
POVEZANI PRAVNI POSLOVI KAO OBLIK KREDITIRANJA POTROŠAČA-ZAKON O ZAŠTITI POTROŠAČA BOSNE I HERCEGOVINE versus DIREKTIVA 2008/48/EZ O UGOVORIMA O POTROŠAČKOM KREDITU

Enis Omerović
ODGOVORNOST DRŽAVE ZA POVREDU MEĐUNARODNE OBAVEZE S POSEBNIM OSVRTOM NA MEĐUNARODNO IZVRŠNO PRAVO

Emir Nurkić-Kačapor
STRATEŠKA PRIMJENA MEĐUNARODNOG PRAVNOG OKVIRA U SKLOPU NACIONALNIH NAPORA ZA BORBU PROTIV ORGANIZOVANOG KRIMINALA - ANALIZA SLUČAJA: KA DJELOTVORNOM PRAVNOM LIJEKU ZA ZAŠTITU I POMOĆ ŽRTVAMA MODERNIH OBLIKA ROPSTVA U ALBANIJI

Jovana Pušac
KONVALIDACIJA UGOVORA O KUPOPRODAJI NEPOKRETNOSTI U PRAVNOM SISTEMU REPUBLIKE SRPSKE

Esad Oruč
SAVREMENE TENDENCIJE U RAZVOJU INSTITUCIJE NOTARA

Nezir Pivić
HISTORIJSKI PRIKAZ POLOŽAJA OŠTEĆENOG U KRIVIČNOM POSTUPKU

Vedad Gurda
ODGOJNE PREPORUKE KAO ALTERNATIVA KRIVIČNOM POSTUPKU PREMAMALOLJETNICIMA I NJIHOVA PRIMJENA U PRAKSI

Ajdin Huseinspahić
TUTELA MULIERUM I PRAVNI POLOŽAJ ŽENE U STAROM VIJEKU

Dženana Radončić
ANALIZA TRANSPOZICIJE DIREKTIVE 90/314 U ZAKONODAVSTVA BOSNE I HERCEGOVINE, REPUBLIKE HRVATSKE I REPUBLIKE SRBIJE

Ferid Otajagić
SAVREMENE TENDENCIJE U JAVNOJ UPRAVI

Ernad Musić
OPŠTI OKVIRI KONTROLE OBAVJEŠTAJNO - SIGURNOSNIH SLUŽBI OD STRANE IZVRŠNE VLASTI

Senad Hasanspahić, Nermin Halilagić
ODUZIMANJE IMOVINSKE KORISTI PRIBAVLJENE KRIVIČNIM DJELOM

Aida Rizvanović
KRATAK OSVRT NA PRAVA DJETETA S AKCENTOM NA PRAVA DJECE S POSEBNIM POTREBAMA U BOSNI I HERCEGOVINI

PRIKAZI
Dževad Drino
MIRELA ŠARAC, MANDATUUM U RIMSKOM PRAVU (NAKLADA BOŠKOVIĆ, SPLIT 2011., 398.P., LAT.)

Dževad Drino
MEĐUNARODNI ZNANSTVENI SKUP: AUSTRIJSKI GRAĐANSKI ZAKONIK (1811.-2011.), POSVEĆEN DVJESTOTOJ GODIŠNJICI AUSTRIJSKOG GRAĐANSKOG ZAKONIKA (ABGB), U ORGANIZACIJI PRAVNOG FAKULTETA UNIVERZITETA U TUZLI I PRAVNOG FAKULTETA SVEUČILIŠTA JOSIPA JURAJA STROSSMAYERA IZ OSIJEKA, TUZLA 16.-18.12.2011.

Maša Alijević
NAUČNO-STRUČNI SKUP SA MEĐUNARODNIM UČEŠĆEM: METODE TUMAČENJA USTAVA BIH, PRAVNI FAKUTET UNIVERZITETA U ZENICI, ZENICA 4. NOVEMBAR 2011.

Anali Pravnog fakulteta br. 7, god. 4.

ČLANCI
Miodrag N. Simović, Milena Simović
ULOGA USTAVNOG SUDA BOSNE I HERCEGOVINE U ODBRANI I DALJNJOJ IZGRADNJI EVROPSKOG IDENTITETA U BOSNI I HERCEGOVINI

Kasim Trnka
EVROPSKI IDENTITET I BOSNA I HERCEGOVINA

Miloš Petrović
LJUDSKA PRAVA KAO PARADIGMA EVROPSKOG IDENTITETA

Dževad Drino
EVROPSKI IDENTITET I RIMSKOPRAVNI TEMELJI PRAVA SREDNJOVJEKOVNE BOSNE

Spahija Kozlić
"UMIJEĆE" TÉCHNEA. IDENTITET I SLOBODA U DOBA VIRTUALNE DRUŠTVENOSTI

Rasim Muratović
KOSMOPOLITIKA KAO KOLEKTIVNI IDENTITET U 21. STOLJEĆU

Fikret Bečirović
KORIJENI BOSANSKO-HERCEGOVAČKE PLURALNOSTI

Bećir Macić
KAKO POSLIJE RATNOG KONFLIKTA U EVROPSKU UNIJU

Adnan Mahmutović
PROŠIRENJE EVROPSKE UNIJE: LISABONSKI UGOVOR I ZAPADNI BALKAN

Maša Alijević
NACIONALNI IDENTITET U EVROPSKOJ UNIJI

Džemal Najetović
MUSLIMANI I NJIHOV IDENTITET U EVROPSKOJ UNIJI

Halid Kurtović
UVOĐENJE NEKIH NOVIH OBAVEZA ZA OSIGURAVAJUĆA DRUŠTVA PO OSNOVU OBAVEZNOG OSIGURANJA MOTORNIH VOZILA

Alaudin Brkić
NORMATIVNO UREĐENJE UGOVORA O FAKTORINGU U SVJETLU DOMAĆIH I MEĐUNARODNIH IZVORA PRAVA

Ivana Grubešić
EVROPSKO KOMPANIJSKO PRAVO - ODRAZ RAZVOJA EVROPSKOG IDENTITETA U EVROPSKOJ UNIJI I BOSNI I HERCEGOVINI

Bećir Kalač
OTVARANJE PROSTORA ZA PRIMJENU LATERALNOG MARKETINGA KROZ SEGMENTACIJU TRŽIŠTA

Sanja Savić
ORGANIZACIJA I NADLEŽNOST SABORA PO ZEMALJSKOM USTAVU IZ 1910. GODINE

Ferid Otajagić
SISTEM OSNOVNIH VRIJEDNOSTI U JAVNOJ UPRAVI S POSEBNIM OSVRTOM NA STANJE U BOSNI I HERCEGOVINI

Adnan Duraković
ULOGA AKADEMSKE ZAJEDNICE U CIVILNOM NADZORU NAD RADOM OBAVJEŠTAJNO SIGURNOSNE SLUŽBE

Sakib Softić
RJEŠAVANJE SPOROVA IZMEĐU DRŽAVA MIRNIM SREDSTVIMA

Senad Mulabdić
TEORIJSKI I PRAKTIČNI PROBLEMI SUPSIDIJARNOG SUPARNIČARSTVA

Alen Mujkanović
KOMANDNA ODGOVORNOST- OBLIK ODGOVORNOSTI ILI POSEBNO KRIVIČNO DJELO

Enver Išerić
BOSNA I HERCEGOVINA PRED USTAVNIM IZBOROM

Emina Huseinspahić
PRAVNO-HISTORIJSKI ZNAČAJ MONTANJARSKOG USTAVA I ORGANIZACIJA DRŽAVNE VLASTI REVOLUCIONARNE FRANCUSKE U NJEGOVIM ODREDBAMA

PRIKAZI
Tadija Bubalović
Udžbenik: MEĐUNARODNO I TRANSNACIONALNO KAZNENO PRAVO
Dževad Drino
MIRAŠ RADOVIĆ, ENES BIKIĆ, SEFEDIN SULJEVIĆ: NOTARIJAT U CRNOJ GORI
Ikbal COGO
SANDALJ HRANIĆ KOSAČA I NJEGOVO DOBA
Zlatan Meškić
Christa Jessel-Holst/Reiner Kulms/Alexander Trunk (ed.), Private Law in Eastern Europe - Autonomous Developments or Legal Transplants?

Anali Pravnog fakulteta br. 6, god. 3.

ČLANCI
Tadija Bubalović
NOVI KONCEPT I NOVA ZAKONSKA RJEŠENJA U ZAKONU O KAZNENOM POSTUPKU REPUBLIKE HRVATSKE OD 15.12.2008. GODINE

Ivana Grubešić
RAZVOJ NADZORNIH ORGANA DIONIČKIH DRUŠTAVA -
DIVERGENCIJA ILI KONVERGENCIJA ENTITETSKIH PROPISA?

Jasmina Alihodžić
UTICAJ VANJSKE NADLEŽNOSTI EVROPSKE UNIJE NA
SKLAPANJE MEĐUNARODNIH UGOVORA DRŽAVA ČLANICA U
OBLASTI MEĐUNARODNOG PRIVATNOG PRAVA - OSVRT NA
UREDBU EZ BR. 664/2009 I NJEN ZNAČAJ ZA BIH

Denis Pajić
ZAŠTITA OSJETLJIVIH SVJEDOKA U KRIVIČNOM POSTUPKU

Šejla Haračić
TRETMAN "KULTURNOG GENOCIDA" U MEĐUNARODNOM KRIVIČNOM PRAVU

Muhamed Cimirotić
ODGOVOR NA TUŽBU - dužnost ili pravo, od prijema ili od dostave tužbe?

Adnan Duraković
NOVI POGLED NA OPŠTE ELEMENTE KRIVIČNOG DJELA U SLUČAJEVIMA
KRIZNIH SITUACIJA I NJIHOV ZAKONSKI TRETMAN

Šejla Maslo Čerkić
MAKSIME ENGLESKOG PRAVA PRAVIČNOSTI

Aida Mulalić
INSTRUMENTI ZA ZAŠTITU I PODSTICANJE DIREKTNIH STRANIH INVESTICIJA U BOSNI I HERCEGOVINI

Armand Krasniqi
THE GLOBAL FINANCIAL CRISIS AS A SERIOUS THREAT TO
THE NATIONAL SECURITY IN THE COUNTRIES IN TRANSITION
ECONOMY - KOSOVO CASE

Mutapčić Hamid
STICANJE VLASTITIH DIONICA U INGRAMU D.D. SREBRENIK

Dževad Drino
IN MEMORIAM
Prof.dr. Lujo Margetić (18.10.1920.-17.05.2010.)

Spahija Kozlić
NAUČNO-STRUČNI SKUP SA MEĐUNARODNIM UČEŠĆEM
"BOSNA I HERCEGOVINA I EVROPSKI IDENTITET"

Dževad Drino
PRIKAZ KNJIGE
Prof.dr. Šaban Nurić: Međunarodno javno pravo I i II,drugo prerađeni i dopunjeno
izdanje, Pravni fakultet u Kiseljaku, Kiseljak 2010.

Anali Pravnog fakulteta br. 5, god. 3.