Aktuelni broj

ISSN online izdanja: 1986-5791

Anali Pravnog fakulteta br. 31, god. 15, Zenica, 2022.


IZVORNI NAUČNI RADOVI

Amna Hrustić
OGRANIČENJA EU NA NAMJERNO DODATU MIKROPLASTIKU – MALA PLASTIKA, NISKA AMBICIJA

Ekatarina Davidović
KRIVIČNA DJELA PROTIV BRAKA, PORODICE I MLADEŽI U SUDSKOJ PRAKSI OPŠTINSKOG I KANTONALNOG SUDA U TUZLI


PRETHODNA SAOPĆENJA

Admir Muharem
KAŽNJAVANJE UČINITELJA UBISTAVA U PRAKSI KANTONALNOG SUDA U SARAJEVU I ZENICI


PREGLEDNI NAUČNI RADOVI

Benjamin Nurkić
PRAVNI RAZLOZI ZA REVIZIJU PRESUDE MEĐUNARODNOG SUDA U PREDMETU BOSNA I HERCEGOVINA V SRBIJA I CRNA GORA I DOSTATNOST DOKAZA

Adis Poljić
ULOGA SUDA U POGLEDU TERETA DOKAZIVANJA U PARNIČNOM POSTUPKU BOSNE I HERCEGOVINE I EVROPSKE UNIJE

Edina Šehrić
RAZVOJ KONCEPTA ELEKTRONSKE UPRAVE U BOSNI I HERCEGOVINI – IZAZOVI I PERSPEKTIVE

Harun Lozo
ŠUTNJA UPRAVE I GOVOR STRANKE: POSTOJI LI MOGUĆNOST SATISFAKCIJE?

Adisa Kokić – Hinović
ODGOVOR DRŽAVE NA PANDEMIJU COVID-19: Komparativni prikaz Bosne i Hercegovine i Hrvatske

Amela Hasić Imamović
RAZVOJ INSTITUTA PRAVA GRAĐENJA SA OSVRTOM NA NJEGOVO UVOĐENJE U PRAVNI SISTEM BOSNE I HERCEGOVINE

Edvin Kokić
POJAM I VRSTE TERETA TVRDNJI I DOKAZIVANJA U PARNIČNOM POSTUPKU

Belma Kokić
UGOVOR O TIMESHARINGU

Zoran Vasiljević
TRENDOVI I PRERSPEKTIVE OSNIVANJA DRUŠTAVA SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU U BOSNI I HERCEGOVINI I SUSJEDNIM DRŽAVAMA

Jasmina Đokić/Davor Martinović/Franjo Vučić
LIBERALIZACIJA OSIGURANJA OD AUTOMOBILSKE ODGOVORNOSTI U BOSNI I HERCEGOVINI


STRUČNI RADOVI

Haris Silajdžić
KRIVIČNO PRAVO ZA VRIJEME SREDNJOVJEKOVNE BOSNE I OSMANSKE UPRAVE: KOMPARATIVNA ANALIZA I TRANZICIJA

Tarik Tursunović
PROIZVOLJNA PRIMJENA MATERIJALNOG PRAVA U PARNIČNOM POSTUPKU

Emina Imamović
FINANSIJSKO IZVJEŠTAVANJE OSIGURAVAJUĆIH DRUŠTAVA U BiH PREMA DIREKTIVAMA EU I MEĐUNARODNIM RAČUNOVODSTVENIM STANDARDIMA


SUDSKA PRAKSA

Senada Zatagić
ODLUKA USTAVNOG SUDA BiH U PREDMETU BROJ AP 66/15 - Zloupotreba prava na izjašnjenje o pripadnosti konstitutivnom narodu


PRIKAZI

Enis Omerović
PRIKAZ KNJIGE Suvremeno međunarodno pravo: između vrijednosti međunarodne zajednice i nacionalnih interesa uz prikaz knjige Jana Klabbersa, International Law, third edition, Cambridge: Cambridge University Press, 2021, xxxiv + 379 stranica