Aktuelnosti


PROJEKAT “PRAVNA KLINIKA LJUDSKIH PRAVA”

Pravni fakultet Univerziteta u Zenici, u saradnji sa Uredom Vijeća Evrope u Bosni i Hercegovini, pokrenuo je novi projekt “Pravna klinika ljudskih prava”, koji predstavlja nastavak kontinuirane saradnje i zajedničkih aktivnosti Pravnog fakulteta Univerziteta u Zenici sa najznačajnijom međunarodnom organizacijom za zaštitu i promociju ljudskih prava. Ovaj vid saradnje omogućava studentima razvijanje praktičnih vještina i usavršavanje stečenih teorijskih znanja iz oblasti koja je od esencijalnog značaja za društvo koje se nalazi u procesu razvijanja senzibiliteta za garantovanje i zaštitu ljudskih prava. Upravo zbog toga, ovaj projekat je od višestrukog značaja za studente, Pravni fakultet u Zenici ali i društvenu zajednicu koja će ovako razvijenim kapacitetima i vještinama budućih mladih pravnika uživati plodove uspostave stabilne i funkcionalne pravne države u kojoj se primjenjuju dosegnuti evropski standardi razvitka ljudskih prava i sloboda.

U projektu “Pravne klinike” sudjeluje dvadesetak najboljih studenata dodiplomskog studija zeničkog Pravnog fakulteta, koji će imati ovaj dodatni vid edukacije, a u projekt će biti uključen i veći broj istaknutih pravnih autoriteta, brojni saradnici Vijeća Evrope, te članovi akademske zajednice, koji će sa studentima raditi kao predavači. Akcenat Pravne klinike ljudskih prava je na osposobljavanju studenata da stečena teorijska znanja konkretizuju u vještinu pisanja pismenih podnesaka (ustavnosudskih odluka, apelacija, tužbi, žalbi, rješenja) koja su temelj prakse pravnika, a to je upravo cilj našeg fakulteta – osposobiti mlade pravnike da budu prepoznatiljivi na tržištu rada.

Za naše studente ovo je dobra prilika da tokom studija učestvuju u tako bitnom segmentu za pravnike i da se već sada mogu navikavati na primjenu dostignutih  evropskih standarda  u ovoj oblasti.

“Pravna klinika” se održava na Pravnom fakultetu u Zenici, kao jedinom u Bosni i Hercegovini s ovim vidom nastave. Ovakvi projekti pokazuju opredijeljenost Pravnog fakulteta u Zenici ka dinamičnim potrebama tržišta rada i omogućavanju dodatnih mogućnosti najboljim studentima za vlastito usavršavanje.

Untitled Document