Cilj kursa je upoznavanje studenata s pojmom međunarodnoga krivičnoga prava, osnovnim načelima te njegovim izvorima, međunarodnom i nacionalnom jurisdikcijom, međunarodnim zločinima, osnovama međunarodne krivične odgovornosti, modalitetima kriminalnoga ponašanja (npr. udruženi zločinački poduhvat, komandna odgovornost), gonjenjem i kažnjavanjem pred međunarodnim tribunalima i sudovima.

Kurs će sadržavati materijale s predavanja i vježbi koji će studentima olakšati pripremu pismenoga i usmenoga dijela ispita.