Cilj kursa je upoznavanje studenata s pojmom međunarodnoga javnoga prava, osnovnim načelima, njegovim izvorima, subjektima. 

Kurs će sadržavati materijale s predavanja i vježbi koji će studentima olakšati pripremu pismenoga i usmenoga dijela ispita.