Predmet Retorika se kao izborni sluša na 4. semestru dodiplomskog studija. Cilj nastavnog kolegija je da, na razini  kritičkog mišljenja, osposobi studenta za umijeće govorenja i debatiranja, te da ga  uputi  na samostalno retoričko izlaganje i rješavanje retoričkog problema, s posebnim osvrtom na pravnu logiku i pravnu argumentaciju. Nakon završenog kursa studenti će steći potrebne vještine govorničkog umijeća i primijeniti ih u pravnoj praksi. Studenti će, takođe, biti isposobljeni za argumentativno i logičko zaključivanje.