Vizija Pravnog fakulteta

Vizija Pravnog fakulteta je da postane moderna i cijenjena visokoškolska institucija, uključena u zajednički akademski prostor Evrope i svijeta. Ovom vizijom je predviđeno da Pravni fakultet do kraja 2014. godine otpočne sa 3. ciklusom studija, što je i ostvareno, te da značajan dio naučno-istraživačkog rada realizira putem Instituta za društvena istraživanja. To će biti moguće i zbog toga što se ove godine planira okončanje izgradnje zgrade Pravnog fakulteta u kampusu UNZE, jer su završene sve potrebne finansijske pripreme.