Magistarski rad

Studenti II ciklusa - master studija Pravnog fakulteta Univerziteta u Zenici dužni su prije pohađanja nastave iz drugog semestra odbraniti projekat koji je u uskoj vezi sa budućom temom magistarskog rada u skladu sa tačkom 4.2. Nastavnog plana i programa magistarskog studija na Pravnom fakultetu Univerziteta u Zenici.

Projekat treba prezentirati konceptualno jasno i u skladu sa prihvaćenim standardima naučno-istraživačkog rada. Projekat se izlaže pred katedrom nadležnom za odgovarajući smjer, nakon čega katedra pristupa odlučivanju o dodatnim obaveznim predmetima koje će kandidat pohađati na drugom semestru studija. Cilj prezentiranja rada je približavanje standardima kvaliteta, postizanje odgovorajućeg stepena zahtjevnosti i realizacije teme, stepena dubine naučnog istraživanja, primjerenog koncepta i stila magistarskog rada, kao i etičkog i akademski prihvatljivog načina citiranja, utvrđenih članovima 2. do 9. Pravilnika o izradi magistarskog rada Pravnog fakulteta Univerziteta u Zenici.

Uspješna prezentacija uslov je za prijavu teme magistarskog rada koja se podnosi pismeno po proceduri propisanoj Nastavnim planom i programom magistarskog studija, nakon što student izvrši obaveze predviđene za prvi semestar studija. Magistarski rad treba ispunjavati potrebne uslove u pogledu forme i posebno sadržaja u smislu aktuelnosti problematike koja se istražuje i načina na koji će se pomoću pojedinih metoda istraživanja pratiti postavljeni ciljevi istraživanja, te u konačnici polučiti teorijski i praktično prihvatljive rezultate.

  Pravilnik o tehničkim karakteristikama diplomskog, magistarskog i doktorskog rada Univerziteta u Zenici

  Pravilnik o izradi magistarskih radova

  Primjer prijave projekta magistarskog rada

  Procedura za prijavu, odobrenje, izradu i odbranu magistarskog rada A

  Procedura za prijavu, odobrenje, izradu i odbranu magistarskog rada B