Katedra za historiju države i prava

Oznaka Katedre    
Šef Katedre Prof. dr. sc. Dževad Drino
dzevad.drino@prf.unze.ba
032 444 710
Tehnički sekretar Katedre mr. sc. Ajdin Huseinspahić
ahuseinspahic@prf.unze.ba
032 444 700

Personalni sastav Katedre za akademsku 2015 / 2016 godinu:

  1. Dr. sc. Salih Jalimam, redovni profesor
  2. Dr. sc. Dževad Drino, vanredni profesor
  3. Dr. sc. Edin Mutapčić, vanredni profesor, predstavnik nastavnika iz reda spoljnih saradnika
  4. Mr. sc. Ajdin Huseinspahić, viši asistent

Predmeti na Katedri za historiju države i prava

I ciklus studija

Redni broj Naziv predmeta Status Semestar P/V ECTS
1. Historija države i prava I O I 4/1 6
2. Rimsko pravo I O I 4/1 6
3. Historija države i prava II O II 4/2 5
4. Rimsko pravo II O II 4/1 5
5. Komparativna pravna historija O II 4/1 5
6. Moderne pravne kodifikacije O III 2 2
7. Stari pravni tekstovi I IV 2 2

O - Obavezni predmeti
I - Izborni predmeti
P/V - Fond časova predavanja/vježbi u sedmici

II ciklus studija

Redni broj Naziv predmeta Status Semestar P ECTS
1. Rimsko pravo i Evropa O I 6 7
2. Evropski pravni sistemi i kodifikacije O I 6 7
3. Bosanskohercegovačka pravna tradicija i Evropa O I 6 7
4. Pravo i revolucije O II 6 5
5. Razvitak civilizacije I II 6 3

O - Obavezni predmeti
I - Izborni
P - Fond časova predavanja u sedmici

III ciklus studija

Redni broj Naziv predmeta Status Semestar P K S ECTS
1. Historijski korijeni privatnog prava u Evropi O I 3 2 1 15
2. Primjena građanskih zakonika u BiH O I 3 2 1 15
3. Razvoj i kontinuitet bosanskohercegovačke državnosti O II 3 2 1 15

O - Obavezni predmeti
I - Izborni
P - Fond časova predavanja u sedmici
K - Fond časova konsultacija u sedmici
S - Fond časova rada posvećen seminarskim aktivnostima u sedmici