Katedra za filozofiju i sociologiju

Oznaka Katedre UNZE-K40
Šef Katedre Prof. dr. sc. Željko Škuljević
zeljko.skuljevic@ff.unze.ba
032 444 700
Tehnički sekretar Katedre Doc. dr. sc. Bernard Harbaš
bernardharbas@gmail.com
032 444 700

Personalni sastav Katedre za akademsku 2014 / 2015 godinu:

  1. Dr. sc. Željko Škuljević, redovni profesor, redovni profesor
  2. Dr. sc. Šefik Baraković, vanredni profesor
  3. Dr. sc. Spahija Kozlić, docent

Predmeti na Katedri za filozofiju i sociologiju

I ciklus studija

Redni broj Naziv predmeta Status Semestar P/V ECTS
1. Sociologija sa sociologijom prava O I 4/2 6
2. Metodologija društvenih i pravnih nauka O II 4/1 5
3. Filozofija prava O VII 3/1 3
4. Retorika I IV 3 2

O - Obavezni predmeti
I - Izborni predmeti
P/V - Fond časova predavanja/vježbi u sedmici

II ciklus studija

Redni broj Naziv predmeta Status Semestar P ECTS
1. Metodologija društvenih i pravnih istraživanja O I 3 5
2. Aksiologija i savremena filozofija prava I II 3 5

O - Obavezni predmeti
I - Izborni
P - Fond časova predavanja u sedmici

III ciklus studija

Redni broj Naziv predmeta Status Semestar P K S ECTS
1. Metodologija društvenih i pravnih istraživanja O III 3 1 2 15
2. Aksiologija i savremena filozofija prava I II 3 2 1 15

O - Obavezni predmeti
I - Izborni
P - Fond časova predavanja u sedmici
K - Fond časova konsultacija u sedmici
S - Fond časova rada posvećen seminarskim aktivnostima u sedmici