Katedra za državno i međunarodno pravo

Oznaka Katedre    
Šef Katedre Prof. dr. sc. Zlatan Meškić
zmeskic@prf.unze.ba
032 444 710
Tehnički sekretar Katedre Doc. dr. sc. Aida Mulalić
aidadz1@gmail.com
032 444 710

Personalni sastav Katedre za akademsku 2014 / 2015 godinu:

  1. Dr. sc. Halid Kurtović, redovni profesor
  2. Dr. sc. Zlatan Meškić, vanredni profesor
  3. Dr.sc. Tarik Haverić, vanredni profesor
  4. Dr. sc. Maša Alijević, docent
  5. Dr. sc. Nedim Ademović, docent, predstavnik nastavnika iz reda spoljnih saradnika
  6. Dr. sc. Aida Mulalić, docent
  7. Mr. sc. Enis Omerović, viši asistent

Predmeti na Katedri za državno i međunarodno pravo

I ciklus studija

Redni broj Naziv predmeta Status Semestar P/V ECTS
1. Teorija države O I 4/1 6
2. Teorija prava O II 4/1 5
3. Savremeni pravno-politički sistemi O III 3/1 3
4. Ustavno pravo I O III 4/1 7
5. Privredno-pravni sistem i politika O III 3/1 4
6. Ustavno pravo II O IV 4/2 7
7. Međunarodno javno pravo I O V 3/1 7
8. Pravo Evropske unije I V 4/1 5
9. Finansije i finansijsko pravo I V 2/1 3
10. Međunarodno javno pravo II I VI 3/1 5
11. Socijalno pravo I VI 3/1 4
12. Međunarodno finansijsko pravo I VII 2 3
13. Upravno pravo I O VII 4 5
14. Upravno pravo II O VIII 3 6
15. Ustavno sudstvo I IV 2 2
16. Izborno pravo I VI 2 2
17. Ekonomska analiza prava I VI 2 2
18. Medijsko pravo I VI 2 2
19. Diplomatsko-konzularno pravo I VIII 2 2
20. Upravno pravo-posebni dio I VIII 2 2
21. Pravo konkurencije I VIII 2 2
22. Poresko pravo I VIII 2 2

O - Obavezni predmeti
I - Izborni predmeti
P/V - Fond časova predavanja/vježbi u sedmici

II ciklus studija

Redni broj Naziv predmeta Status Semestar P ECTS
1. Komparativno ustavno pravo O I 4 7
2. Komparativno ustavno pravo O I 4 7
3. Opšta pravna načela EU O I 4 7
4. Pravo međunarodnih ugovora O I 4 7
5. Savremene političke ideologije O I 4 7
6. Ljudska prava O II 4 5
7. Pravo oružanih sukoba i međunarodno humanitarno pravo O II 4 5
8. Bankarsko pravo EU O II 4 5
9. Pravo unutrašnjeg tržišta EU O II 4 5
10. Evropsko socijalno pravo O II 4 5
12. Monetarno javno pravo O II 4 5
13. Sudsko pravo I II 4 3

O - Obavezni predmeti
I - Izborni
P - Fond časova predavanja u sedmici

III ciklus studija

Redni broj Naziv predmeta Status Semestar P K S ECTS
1. Komparativno javno pravo O I 3 2 1 15
2. Evropsko i međunarodno javno pravo O I 3 2 1 15
3. Evropsko javno pravo O II 3 2 1 15
4. Ljudska prava I II 3 2 1 15
5. Pravo oružanih sukoba i međunarodno humanitarno pravo I II 3 2 1 15
6. Bankarsko pravo EU I II 3 2 1 15
7. Aksiologija i savremena filozofija prava I II 3 2 1 15
8. Sudsko pravo I II 3 2 1 15

O - Obavezni predmeti
I - Izborni
P - Fond časova predavanja u sedmici
K - Fond časova konsultacija u sedmici
S - Fond časova rada posvećen seminarskim aktivnostima u sedmici