Doktorski rad

Doktorski studij je studij za sticanje akademskog stepena doktora nauka i predstavlja najviši stepen formalnog obrazovanja. Nadležna tijela su vijeće organizacione jedinice i Senat Univerziteta koja predlažu, odnosno imenuju komisiju za ocjenu i odbranu projekta, doktorske disertacije, te mentora. Mentor je osoba imenovana od vijeća studija u akademskom zvanju, redovni ili vanredni profesor, koja vodi doktoranta tokom izrade doktorske disertacije. U određenim slučajevima kandidat može imati dva mentora, ukoliko to tema zahtijeva. Doktorant je osoba upisana na studij trećeg ciklusa u okviru Univerziteta/organizacione jedinice, koji studij pohađa na način utvrđen Statutom Univerziteta i drugim pravilima.

Cilj doktorskog studija je osposobljavanje kandidata za stjecanje specijalističkih znanja iz užeg područja iz kojeg kandidat priprema disertaciju (doktorski rad), za korištenje naučnih metoda i istraživačkih tehnika u užem području istraživanja, za kreativno rješavanje kompleksnih problema iz prakse, odnosno osposobljavanja za daljnji naučnoistraživački rad.

Riječ disertacija potiče od latinske riječi dissertatio što znači „rasprava“, „objašnjenje“ ili „detaljni razgovor“. Ranije je disertacija predstavljala neku vrstu teza koje su činile srž promocije, međutim vremenom se mijenjao smisao te riječi i danas ona predstavlja naučni rad koji uglavnom ima nekoliko stotina stranica. Disertacija je najznačajniji dio postupka promocije i mora sadržavati samostalni prilog nauci. Čitav postupak promocije vodi do usmene odbrane rada tj. neke vrste usmenog ispita (rigorozum).

Kada kandidat ispuni sve uslove, tj. položi pismene ispite, dobije pozitivno mišljenje mentora i komisije i na kraju javno odbrani svoj rad, postupak promocije se završava i fakultet mu dodjeljuje stepen doktora nauka.
Za razliku od ispita na dodiplomskom studiju ili izrade magistarskog ili diplomskog rada, disertacija predstavlja samostalni naučni rad koji se u pravilu odlikuje rastom znanja na osnovu istraživanja. Doktorski studij u pravilu traje 3 godine.

  Pravilnik o tehničkim karakteristikama diplomskog, magistarskog i doktorskog rada Univerziteta u Zenici

  Pravilnik o dopuni pravnilnika o tehničkim karakteristikama diplomskog, magistarskog i doktorskog rada Univerziteta u Zenici

  Procedure za prijavu, odobrenje, izradu i odbranu doktorskog rada - A

  Procedure za prijavu, odobrenje, izradu i odbranu doktorskog rada - B

  Procedure za prijavu, odobrenje, izradu i odbranu doktorskog rada - C

  Odluka o ekvivalenciji

  Primjer prijave projekta doktorskog rada