Aktuelni broj

ISSN online izdanja: 1986-5953

Anali Pravnog fakulteta br.18, god. 9.

12. REGIONALNA KONFERENCIJA MEĐUNARODNOG PRIVATNOG PRAVA: “MEĐUNARODNO PRIVATNO PRAVO NA SCENI: NACIONALNE, EVROPSKE I MEĐUNARODNE PERSPEKTIVE”, 24. I 25. OKTOBAR, 2015. GODINE
HAŠKA KONVENCIJA O PROROGACIONIM SPORAZUMIMA (2005)

Hans van Loon
HAŠKA KONVENCIJA O PROROGACIONIM SPORAZUMIMA IZ 2005. GODINE - UVOD

Ronald A. Brand
HAŠKA KONVENCIJA O PROROGACIONIM SPORAZUMIMA IZ 2005. GODINE U SJEDINJENIM AMERIČKIM DRŽAVAMA

Maja Stanivuković
HAŠKA KONVENCIJA O SPORAZUMIMA O IZBORU SUDA I ARBITRAŽA

Boriana Musseva
MOGUČNOST ZAKLJUČIVANJA PROROGACIONIH SPORAZUMA PROTIV TRĆIH LICA PREMA HAŠKOJ KONVENCIJI O PROROGACIONIM SPORAZUMIMA I UREDBI BRISEL I bis

Jasmina Alihodžić
HAŠKA KONVENCIJA 2005 I BOSNA I HERCEGOVINA

Bahar Ceyda Sural
MOGUĆI UTICAJ HAŠKE KONVENCIJE O PROROGACIONIM SPORAZUMIMA NA TURSKO PRAVO


REFORMA NACIONALNIH KODIFIKACIJA MEĐUNARODNOG PRIVATNOG PRAVA U REGIJI ZAPADNOG BALKANA
Christa Jessel-Holst
REFORMA ZAKONA O MEĐUNARODNOM PRIVATNOM PRAVU U JUGOISTOČNOJ EVROPI, SA POSEBNIM OSVRTOM NA REGIJU ZAPADNOG BALKANA

Aida Gugu Bushati/Nada Dollani
ALBANSKI ZAKON O MEĐUNARODNOM PRIVATNOM PRAVU I NJEGOVA PRIMJENA U SUDSKOJ PRAKSI

UREDBA O NASLJEĐIVANJU EU BR. 650/2012
Andreas Kohler
OPĆI INSTITUTI MEĐUNARODNOG PRIVATNOG PRAVA U UREDBI EU O NASLJEĐIVANJU - NEKE NAPOMENE

Dennis Solomon
GRANICE MJERODAVNOG PRAVA ZA NASLJEĐIVANJE

Evangelos Vassilakakis
IZBOR MJERODAVNOG PRAVA ZA NASLJEĐIVANJE PREMA UREDBI 650/2012 - PREGLED

Faruk Kerem Giray
MOGUĆI UTICAJI EU UREDBE O NASLJEĐIVANJU BR. 650/2012 NA TURSKO MEĐUNARODNO PRIVATNO PRAVO

Tjaša Ivanc/Suzana Kraljić
EUROPSKA POTVRDA O NASLJEĐIVANJU - JE LI POSTOJALA POTREBA ZA EVROPSKOM INTERVENCIJOM?

Zlatan Meškić
MEĐUNARODNO PRIVATNO PRAVO NA SCENI - ČLAN 36. UREDBE O NASLJEĐIVANJU O DRŽAVAMA SA SLOŽENIM PRAVNIM PORETKOM KAO MODEL ZA REFORME MEĐUNARODNOG PRIVATNOG PRAVA U DRŽAVAMA JUGOISTOČNE EVROPE