Aktuelni broj

ISSN online izdanja: 1986-5953

Anali Pravnog fakulteta br. 22, god. 11.

IZVORNI NAUČNI RADOVI
Miodrag Simović, Marina Simović, Vladimir Simović

PRAVO NA PRISTUP SUDU KAO ELEMENAT PRAVA NA PRAVIČNO SUĐENJE - MEĐUNARODNI STANDARDI I PRAKSA USTAVNOG SUDA BOSNE I HERCEGOVINE

PREGLEDNI NAUČNI RADOVI
Emina Imamović

SLOBODA PODUZETNIŠTVA - ČLAN 16. POVELJE O OSNOVNIM PRAVIMA EU

Kemal Efendić
ZABRANA DISKRIMINACIJE ZBOG NOŠENJA MARAME U KONTEKSTU PRESUDA SUDA EU: ACHBITA I BOUGNAOUI

Mirzo Selimić
PRAVO NA DOBRU UPRAVU KAO OSNOVNO PRAVO PREMA POVELJI EVROPSKE UNIJE O TEMELJNIM PRAVIMA

Džejna Suljević, Edisa Softić, Sefedin Suljević
KOLEKTIVNA ZAŠTITA KAO NOVI KONCEPT ZAŠTITE POTROŠAČA U BOSNI I HERCEGOVINI

Derviša Zahirović
IS THERE SOMETHING NEW IN THE EUROPEAN UNION? – RIGHT TO A FAIR TRIAL ACCORDING TO THE CHARTER OF FUNDAMENTAL RIGHTS OF THE EUROPEAN UNION

Harun Bišić
THE IMPACT OF RESTRUCTURING ON IMPROVING PERFORMANCE IN THE MATURE STAGE OF CORPORATE LIFE CYCLE

STRUČNI RADOVI
Ana Morait

ODGOVORNOST NOTARA ZA PROUZROKOVANJE ŠTETE

Emina Mešić
LJEKARSKA GREŠKA I KRIVICA

Kemo Sarač
STRATEŠKO PARNIČENJE - PARNICA OD JAVNOG INTERESA I POZITIVNI ASPEKTI UTICAJA NA ZAŠTITU LJUDSKIH PRAVA I OSNOVNIH SLOBODA

PRIKAZI
Edin Đedović

URS ALTERMATT: „ETNONACIONALIZAM U EVROPI“, SVJETLOST SARAJEVO, AMBASADA ŠVICARSKE KONFEDERACIJE U BOSNI I HERCEGOVI- NI I ARTS COUNCIL OF SWITZERLAND, SARAJEVO, 1998. GODINE, DRUGO IZDANJE