Aktuelni broj

ISSN online izdanja: 1986-5791

Anali Pravnog fakulteta br. 27, god. 14.

IZVORNI NAUČNI RADOVI
Aida Mulalić/Enis Omerović
MATERIJALNO-PRAVNI I PROCESNO-PRAVNI ASPEKTI KORELATIVNOG DJELOVANJA SVJETSKE TRGOVINSKE ORGANIZACIJE I MEĐUNARODNOG MONETARNOG FONDA KAO MEĐUNARODNIH ORGANIZACIJA

Suvad Isaković/Alaudin Brkić/Dženan Kulović
ULOGA I ZNAČAJ KVALITETA PRUŽENIH USLUGA NA PERCEPCIJU STEJKHOLDERA O UNIVERZITETU U ZENICI

PREGLEDNI NAUČNI RADOVI
Amela Hasić-Imamović
SLUŽBENIČKI STATUS JAVNIH SLUŽBENIKA U BOSNI I HERCEGOVINI SA POSEBNIM OSVRTOM NA EVROPSKE STANDARDE SLUŽBENIČKOG PRAVA

Maša Alijević/Mirza Imamović
SLOBODA PRISTUPA INFORMACIJAMA JAVNIH ORGANA

Smajo Šabić/Haris Šabić
PRAVNI POLOŽAJ PARNIČNIH STRANAKA KOD DJELOMIČNOG PRIZNANJA, ODRICANJA OD TUŽBENOG ZAHTJEVA

Sabina Subašić-Galijatović
PRAVNI OKVIR ZA POČINJENJE HOLOKAUSTA NA PROSTORU BOSNE I HERCEGOVINE

STRUČNI RADOVI
Adis Poljić
SUPROTSTAVLJANJE I SIMBIOZA RASPRAVNOG NAČELA I NAČELA SLOBODNE OCJENE DOKAZA U PARNIČNOM POSTUPKU

Mirsad Čizmić
PRAVNA PRIRODA UGOVORA O JAVNIM NABAVKAMA U PRAVNOM PORETKU BOSNE I HERCEGOVINE

Radmila Dragišić
TRANSPOZICIJA DIREKTIVA U NACIONALNE PRAVNE SISTEME DRŽAVA ČLANICA EVROPSKE UNIJE

STUDENTSKI RADOVI
Marija Čičić
NASILJE U PORODICI

SUDSKA PRAKSA
Lejla Zilić-Čurić
AKBAY I DRUGI VERSUS GERMANY, (EVROPSKI SUD ZA LJUDSKA PRAVA) SUBSTANTIVNI I PROCEDURALNI ELEMENTI PODSTREKAVANJA NA KRIVIČNO DJELO I PRAVNE POSLJEDICE PREKORAČENJA LEGITIMNE POLICIJSKE INFILTRACIJE